Jdi na obsah Jdi na menu

Standardy kvality pomoci ...........

7. 8. 2008

Standardy kvality sociálních služeb a pomoci pacientům s onkologickým onemocněním

ADRESA:

Karvinská hornická nemocnice a.s.
Zakladatelská 975/22 735 06
Karviná Nové Město 
IČO: 26603900 
Registrace v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5676

Kontakt: Tel.: 725 331 818 
E-mail: onko.nadeje@seznam.cz 
https://onko-karvina.estranky.cz

Hlavním posláním sociální služby poskytované v podmínkách činnosti spolku je snaha umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu nádorového onemocnění, zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejich přirozených zdrojů, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé životní situaci využívat informace poskytované personálem spolku. Služby jsou poskytovány v souladu s metodikou, jejíž písemné zpracování je přílohou tohoto dokumentu. 

Všeobecné informace: Členy spolku mohou být pacienti všech typů nádorového onemocnění, všech věkových skupin. Většina těchto služeb je poskytována v klubovně spolku. Slouží jako informační centrum pro členy, kancelář a hlavně pro nově příchozí pacienty jako poradna. Návštěvní dny v centru: čtvrtek: 9:00 – 12:00 hodin Ostatní pracovní dny jsou využívány pracovním týmem k administrativní práci, k přípravě a organizaci všech aktivit spolku. Spolek realizuje několik projektů zaměřených na různé cílové skupiny a několik projektů osvětových pro veřejnost. Veřejnosti se prezentuje letáky a brožurkami, informujícími o osvětových akcích, o činnosti všeobecně, o nabídce aktivit zkvalitňujících život onkologických pacientů v Karviné a okolních obcích. S přesvědčením, že rakovina je léčitelná se snažíme o co nejširší informovanost karvinské veřejnosti o tomto problému. Chceme tím pomoci lékařům a zdravotnickému personálu. Osvětovou práci se snažíme přimět veřejnost k zamyšlení nad odpovědností k vlastnímu zdraví. Náš obrovský dík si zaslouží obecně prospěšná společnost TOXON Morava o.p.s. se sídlem v Novém Jičíně a ředitelství Karvinské hornické nemocnice.. Krizové centrum – klubovna má to nejideálnější místo pro svou působnost. Služby zajišťujeme pomocí finančních prostředků poskytovaných těmito subjekty:

Dlouholetá podpora:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor zdravotní.

Statutární město Karviná - Fond primátora, Odbor sociálních věcí.                  Nadace rozvoje zdraví - podpořila již čtyři tříleté projekty.                     Reklamní agentura MARF, s.r.o. Ostrava je nejen zpracovatelem našich prezentačních materiálů, ale významným sponzorem.                                   Bez podpory Nadace OKD bychom nepořádali tolik rekondičních pobytů.          Obec Petrovice u Karviné podporuje spolek od počátku působnosti.                V letošním roce Nadace Tesco, Lift Components, s.r.o. Karviná

První kontakt s pacientem se koná buď na společné schůzce nebo návštěvou v klubovně. Pokud přijde pacient nejdříve na schůzku, sám uváží zda mu bude v kolektivu dobře a přijde si do klubovny vyplnit evidenční list a je na něm, zda se během první návštěvy svěří nebo jen vyslechne informaci o činnosti a smyslu práce ostatních členů sdružení. Jsou mu nabídnuty informační materiály buďto z účelových publikací nebo těch, které si sdružení samo zpracovává. Podle druhu onemocnění, zájmu a potřeby pacienta. Pohovor provádí jedna z laických terapeutek a obvykle pacient rozhoduje o tom, jak další setkání s ostatními přítomnými členy pokračuje. Většinou se stává, že se poznají dřívější spolupracovníci, známí, bývalí sousedé, dokonce rodina. Setkání jsou pak veselá a rozptýlí obavy příchozích o tom, že se hovoří v těchto klubech jen o nemocech. Máme už sedm kronik, spoustu fotografií z různých akcí a tak se snažíme přesvědčit pacienty, že i s touto nemocí mohou žít kvalitní život. Nemoc jim sice něco vzala, ale nabízí jiné hodnoty, které pomohou překonávat dny, kdy není dobře, dostavují se deprese, beznaděj. Lékaři léčí, pacientů je čím dál více a jim už nezbývá čas postarat se o další potřeby nemocného. Jsme tu my, také pacienti, většinou jsme dobře zdolali léčení a s pochopením k odlišnostem jak v přístupu pacientů k naší nabídce možného členství, tak k požadavkům, které se od nás očekávají, snažíme se pomoci. Dohoda o poskytování služby: Každý zájemce o informace, které poskytujeme ať už se jedná přímo o pacienta nebo rodinného příslušníka je vyslyšen a dostane se mu rady nebo odkazu na příslušný subjekt. Pokud se jedná o pacienta, který se chce stát členem spolku, žádná dohoda se neuzavírá. Osobní údaje: Pacient, který se rozhodl stát se členem spolku vyplňuje Evidenční list. Ten je zakládán, data jsou chráněná proti zneužití tím, že jsou uložena v uzamknuté zásuvce v centru. Údaje z evidenčních listů využíváme k vytvoření seznamů pro rekondiční pobyty, pro statistiku spolku, pro evidenci.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb: Toto mohou vyjádřit klienti pomocí vyplněných dotazníků. Pracovnímu týmu to pomůže k případnému zdokonalení služeb, řešení vyskytnuvších se problémů. Přivítáme i podněty k zařazení jiného druhu pomoci.

Návaznost na další zdroje: Krizové centrum nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, s některými ovšem v zájmu pomoci svým klientům spolupracuje. Pořádá besedy s pracovníky Okresní správy sociálního zařízení – podle zájmů klientů. Rovněž směrujeme pacienty na sociální odbor Magistrátu města, pokud se jich týká využití některé z výhod.

Personální zajištění služeb: Dodržení postupů této metodiky zajišťuje pracovní tým, dostatečně vzdělaný pro organizační, administrativní práci a vedení účetnictví. Tři členky mají středoškolské vzdělání a dlouholetou praxi, ostatní pak vykonávají méně náročné práce a jsou proškoleny pro práci laických terapeutek. Využíváme nabídky k dalšímu vzdělávání pro dokonalejší poskytování služeb. Pracovní podmínky a řízení poskytovaných služeb: Krizové centrum – klubovna je součástí prostor, jež patří onkologické ambulanci. Personál je takřka v přímém kontaktu s pacienty přicházejícími na kontroly nebo chemoterapii. Povzbuzující informace jsou na letáčku umístěném na dveřích klubovny, navázání rozhovoru při procházení chodbou nám umožňuje ovlivňovat úvahy pacientů jestli vstoupit a informovat se o životě v klubu. Těch váhajících je ovšem více. Postupem času si jistě další najdou cestu do klubu. Není dobré být se svou nemocí sám, v kolektivu stejně postižených lidí se jistě snáší léčení lépe. Poskytované služby jsou řízeny dodržováním Stanov spolku.

Posláním spolku je: pomoc při překonávání těžké životní situace, vzniklé nádorovým onemocněním, strachu z budoucnosti, strachu z osamělosti. podpora rekondice a psychosociální rehabilitace onkologických pacientů šíření osvěty a organizování akcí podporujících prevenci onemocnění, věnování pozornosti kvalitě života léčených a vyléčených onkologických pacientů pořádání informačních a vzdělávacích aktivit Profesní rozvoj pracovníků a pracovního týmu: Členům pracovního týmu je umožněno vzdělávat se na seminářích a školeních specificky zaměřených buď na osvětovou činnost nebo na zkvalitnění péče o klienty. Také zaměřených na ochranu jich samotných ( jak nevyhořet při komunitní práci ). Vzhledem k potřebě rozšířit v regionu osvětu k prevenci nádorového onemocnění je třeba, aby pracovních skupin bylo více. Opět využijeme nabídku organizací, jež jsou schopny školit tyto členy sdružení.

Místní a časová dostupnost služby: V onkologickém centru se léčí pacienti z Karviné a okolních obcí. V čekárnách jsou k odebrání informační brožurky sdružení se všemi důležitými informacemi. K dispozici jsou také webové stránky a e-mailová pošta pro kontakt. Doba, po kterou je služba poskytována je vyvěšena na letácích na několika místech v nemocnici. 6 Informovanost o službě: Na distribuci informačních materiálů sdružení klademe největší důraz. Zpřístupňujeme veřejnosti informace o poslání spolku, cílech a o cílové skupině klientů. Informujeme o postupu v realizaci projektů, o nabídkách kulturních akcí, kterých se zúčastňujeme. Pořádáme rekondiční pobyty. Opět je to také Internet. Spolek vydává výroční zprávu o své činnosti. 

Prostředí a podmínky pro poskytování služeb: Budova, kde se nachází klubovna je bezbariérová, ambulance je ve čtvrtém podlaží nemocnice. Prostředí je upravené, odpovídá charakteru poskytované služby i potřebám pacientů. Samotná klubovna je v místnosti, která působí příjemným dojmem. Nabízíme zde turbánky - pokrývky hlavy ženám, které v důsledku léčby přišly dočasně o vlasy. Klubovna je zařízena kancelářským nábytkem a technikou nutnou pro činnost a práci spolku, ale je zde i místo k povídání několika návštěvníků a také pro rozhovor intimnějšího rázu. Lze nabídnout občerstvení. Osvětové preventivní a informační akce pro veřejnost zajišťujeme rovněž v příjemném prostředí, s vědomím toho, že úroveň různých akcí se odrazí v počtu příštích účastníků další naší aktivity.

Nouzové a havarijní situace: K těmto situacím by mohlo dojít, pokud by nám byla bez náležitého předstihu vypovězena nájemní smlouva. Doufáme, že k tomu nedojde. Trvání stávající nájemní smlouvy je na dobu neurčitou. Materiální a technické zabezpečení provozu centra je již na takové výši, že by bylo nutné hledat urychleně náhradní prostor k provozu Krizového centra.

Zajištění kvality služeb: Vedení spolku dbá na zvyšování kvality poskytovaných služeb, využívá návrhů a podnětů k tomuto směřujícím. Kontroluje a hodnotí, zda je poskytování služeb v souladu s veřejným závazkem, předsevzetím zakotveným ve Stanovách a zda naplňuje osobní cíle klientů. Spolek nemá žádná další vnitřní pravidla pro zajišťování řádných služeb klientům. Podřizuje se těmto standardům. Stížnosti na kvalitu nebo způsob služby budou brány jako podnět pro zkvalitnění služby.

EKONOMIKA Spolek je neziskovou organizací. Je odkázáno na finanční zdroje poskytované formou dotací, příspěvků sponzorů, finanční podpory Magistrátu města, obcí. Dále jsou to vlastní zdroje tvořené členskými příspěvky, poplatky na úhradu účasti na rekondičním pobytu, příspěvky na dopravné na zájezdy. Služby jsou poskytovány zdarma, s výjimkou používání vlastních rehabilitačních pomůcek během roku. Vede se záznamová kniha o půjčování. Spolek má zpracovaný plán k zajištění zdrojů pro financování poskytovaných služeb a další činnosti. Vede podvojné účetnictví. Se svěřenými finančními prostředky je nakládáno hospodárně, účetní doklady jsou k dispozici kontrolám zástupců sponzorujících subjektů. Jsou uloženy v kanceláři spolku, archivovány, chráněny proti zneužití. Spolek zpracovává každý rok hospodářský rozpočet na krytí nákladů, spojených s činností Rozpočet odpovídá plánovanému rozsahu služeb na dané období. Pokud dojde k tomu, že se nepodaří zajistit plánovanou finanční částku, rozhodne o úsporách. Spolek má stanovena pravidla pro přijímání darů. Spolek zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu o hospodaření, z níž jsou patrné příjmy a výdaje na zajištění služeb a činnosti v daném roce. Forma poskytování finančních prostředků: - dotace – na základě vypracovaných a následně schválených projektů dochází k podpisu smluv a finanční prostředky jsou převedeny na běžný účet u ČSOB – v Karviné.

- členské příspěvky – jsou stanoveny a schváleny členskou schůzi ve výši 20,-- Kč na měsíc

- příspěvky členů – od účastníků rekondičních pobytů, zájezdů se odvíjí od nákladů a je stanovena částka k úhradě a její splatnost

- sponzorské dary – jsou předávány v hotovosti nebo převodem na účet, po oboustranném podpisu smlouvy

- výtěžek sbírky Květinový den – po odevzdání dokumentace o průběhu sbírky jak v bance ČSOB, tak poštou na adresu LPR Praha, obdrží spolek 30% z peněžní částky odevzdané LPR.

Všechny projekty musí být do data uvedeného ve smlouvě řádně vyúčtovány, doplněny kopiemi účetních dokladů s vyhodnocením příslušného projektu. Pokud je ve smlouvě uvedeno i označené razítkem – Pořízeno z dotace s vyplněním částky a číslem smlouvy.

Standardy kvality poskytovaných služeb na podmínky spolku onkologických pacientů v Karviné byly zpracovány s použitím klíčového metodického materiálu MPSV z roku 2002.

Aktualizováno v Karviné dne 1. března 2018. Zpracovala: Monczková Blažena

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář